Archivo de la categoría: RICHARD PEET

REVISITANDO O PENSAMENTO ESPACIAL CRÍTICO RADICAL: Um olhar sobre a obra de Richard Peet

La Prof. Fabiana Valdoski ha publicado la reseña de volumen 3 de Espacios Críticos (Benach, N.:  Richard Peet. Geografía contra el neoliberalismo) en la página web del Grupo de Estudos sobre São Paulo (GESP) – Grupo de Geografia Urbana Crítica Radical de la Universidad de Sao Paulo.

seguir...

Reseña de Luis Roca Jusmet del vol. 3 de Espacios Críticos

Reseña de “Geografía contra el neoliberalismo”, de Richard Peet=&0=&

Le Monde Diplomatique reseña el vol. 3 de Espacios Críticos (Richard Peet. Geografía contra el neoliberalismo)

Le Monde Diplomatique 214, agosto 2013, p. 30

Article de Richard Peet a la revista Treballs de la Societat Catalana de Geografia, num 75, 2013.

La radicalització de la Geografia

Richard Peet   A començaments dels anys 1960, la geografia nord-americana estava dominada per les descripcions regionals, els enfocaments neopositivistes i la geografia cultural. L’atmosfera polititzada d’aquella dècada va posar de relleu la inadequació d’aquells enfocaments per abordar els problemes del moment. Aquella insatisfacció amb la geografia existent va comportar, primer una dedicació a nous temes d’estudi (la pobresa, el desenvolupament del Tercer Món), després un canvi radical en els models d’explicació a partir de la incorporació de la teoria marxista. A finals dels anys 1980 i durant els 1990 aquestes aproximacions, que havien arribat a ser les dominants en mans de geògrafs com David Harvey, Jim Blaut o Neil Smith, van ser durament criticades i qüestionades des de posicions post estructuralistes i postmodernes. En els darrers anys, però, la consciència creixent dels efectes del capitalisme financer i les polítiques neoliberals i de la crisi ambiental ha donat lloc de nou al sorgiment d’una nova generació, més diversa, de geògrafs radicals.Paraules clau: geografia radical, teoria marxista, neoliberalisme, crisi ambiental.

Text complet: PDF (en anglès)

El volum 3 sobre Richard Peet ressenyat a la Clark University

New book chronicles professor’s ‘Geography Against Neoliberalism’

The work and life of Clark UniversityGraduate School of Geography Professor Richard Peet is the subject of “Richard Peet: Geography Against Neoliberalism,” a new book released in Spain.

seguir...