Què és [espais crítics]?

El grup de recerca Espais Crítics té com a eix vertebrador de la seva activitat el pensament espacial crític. Tota la recerca i l’activitat generada a l’entorn d’aquesta qüestió es realitza des d’una perspectiva marcadament transdisciplinar, ja que tot i que el pensament espacial és central en la disciplina geogràfica, també és objecte de moltes aproximacions des de l’antropologia, la sociologia, el planejament territorial, la història, l’arquitectura, els estudis culturals, etc. Per això, en el seu plantejament el grup és explícitament obert a la col·laboració amb investigadors d’altres disciplines i obert també a l’anàlisi i incorporació al debat d’idees i conceptes produïdes en una diversitat de disciplines socials.

ec

Objectius

Línies de treball

A

L’anàlisi del pensament espacial crític a partir de l’obra i la biografia intel·lectual dels principals autors del panorama internacional ha estat un dels eixos centrals del grup des que es va iniciar la col·lecció editorial “Espacios críticos” el 2010. En el període de recerca que s’obre, pretenem continuar amb aquest treball, aprofundint en l’obra de diversos autors clau que, per motius diferents, no són prou coneguts i no estan prou difusos en el nostre àmbit (Denis Cosgrove, Neil Smith, Neil Brenner, Jean-Pierre Garnier, Claude Raffestin, Yi-Fu Tuan). En aquesta periode iniciem també l’anàlisi sobre projectes intel·lectuals col·lectius (expedicions geogràfiques, contracartografies)

anthony-delanoix-8433
stijn-te-strake-243973
B

El treball d’elaboració teòrica i discussió bibliogràfica destinat a repensar els conceptes i les teories per abordar el canvi global, és a dir, de les interpretacions dels canvis accelerats del món que es produeixen a totes les escales i que estan marcats per uns processos d’intensificació dels processos i de creixent desequilibri territorial. En aquest sentit, cal contemplar la participació del grup en dos projectes europeus (en un d’ells, Abel Albet n’és l’investigador principal per la part del grup participant) relacionats amb la redefinició dels imaginaris fronterers i la problemàtica del espais de frontera, que és una qüestió cabdal en les expressions espacials que pren el canvi global. A un nivell més conceptual, el grup està portant a tere un projecte de recerca per tal d’assenyalar vies per la necessària renovació conceptual que els canvis assenyalats demanen.

C

Les noves teories de la ciutat i del fet urbà relacionades amb la complexa problemàtica derivada de la urbanització planetària, sobretot a partir del que en el món anglosaxó es ve coneixent com a “critical urban theory” que recull, sintetitza i supera les aportacions produïdes en d’altres àmbits geogràfics. Per bé que per teoria urbana crítica es pugui entendre qualsevol aproximació al fet urbà que en contempli el seu caràcter social i polític, incloent la crítica de les lectures hegemòniques de la ciutat, les actuals circumstàncies derivades d’un context globalitzat, neoliberalitzat i financiaritzat, fan que calgui constantment elaborar i reelaborar les aproximacions existents al fet urbà.

florian-186780

Entitats col.laboradores