Grup de recerca (SGR)

[espais crítics] ha estat reconegut com a grup de recerca consolidat per l’AGAUR (Generalitat de Catalunya) des del 2014.

2014 SGR 387

Participants

Núria Benach Rovira (UB), Abel Albet i Mas (UAB), Teresa Tapada Berteli (UAB), Horacio Capel Sáez (UB), Vicenç Casals Costa (UB), Anna Clua Infante (UOC), Aritz Tutor Anton (UAB)

Activitats

1. L’anàlisi del pensament espacial crític a partir de l’obra i la biografia intel·lectual dels principals autors del panorama internacional ha estat un dels eixos centrals del grup des que es va iniciar la col·lecció editorial “Espacios críticos” el 2010. En el període de recerca que s’obre, pretenem continuar amb aquest treball, aprofundint en l’obra de diversos autors clau que, per motius diferents, no són prou coneguts i no estan prou difusos en el nostre àmbit.

2. El treball d’elaboració teòrica i discussió bibliogràfica destinat a repensar els conceptes i les teories per abordar el canvi global, és a dir, de les interpretacions dels canvis accelerats del món que es produeixen a totes les escales i que estan marcats per uns processos d’intensificació dels processos i de creixent desequilibri territorial

3. les noves teories de la ciutat i del fet urbà relacionades amb la complexa problemàtica derivada de la urbanització planetària, sobretot a partir del que en el món anglosaxó es ve coneixent com a “critical urban theory” que recull, sintetitza i supera les aportacions produïdes en d’altres àmbits geogràfics. Una part de la nostra recerca, a més, partirà d’aquests treballs per avaluar com s’adapten i funcionen en el nostre context i assajarà d’aplicar-los en casos concrets per demostrar la seva capacitat interpretativa, posant l’èmfasi en una aproximació que inclogui totes les escales geogràfiques, de la global a la quotidiana.

2017 SGR 843

Participants

Núria Benach Rovira (UB), Abel Albet i Mas (UAB), Teresa Tapada Berteli (UAB), Anna Clua Infante (UOC), Aritz Tutor Anton (UAB), Socorro Pérez Rincón Fernández (UB), Núria Font Casaseca (UB), Tania Cearreta Innocenti (UB), Núria Ferran Ferrer (UOC)

Activitats

1. L’anàlisi del pensament espacial crític a partir de l’obra i la biografia intel·lectual dels grans noms del panorama internacional ha estat un dels grans projectes intel·lectuals del grup des que el 2010 es va iniciar la publicació de la col·lecció editorial que n’és el seu principal resultat, la col·lecció “Espacios críticos” editada per Icaria Editorial.
En el periode 2014-2016 s’ha treballat en l’obra de quatre autors que han donat com a resultat els corresponents volums de la col·lecció: Neil Smith, Horacio Capel, Jean-Pierre Garnier i Neil Brenner. S’ha analitzat també el pensament d’altres quatre autors (William Bunge, Claude Raffestin, Maria Dolors Garcia Ramon i David Harvey) que seran objecte de publicació immediata en els propers mesos. Alhora, i atès el llarg periode de recerca i de treball que requereix l’anàlisi en profunditat del pensament i el context de producció de les idees d’aquests autors, hi ha diversos projectes en marxa que es troben en diferents graus d’elaboració: els referits a la trajectòria i l’obra de Yi-Fu Tuan, Milton Santos, Denis Cosgrove, Giuseppe Dematteis, José Manuel Naredo, K.J. Gibson-Graham.
Aquest ambiciós projecte necessita de la participació, a part dels membres del grup, d’un ventall molt ampli de col·laboradors que són tant membres d’altres grups de recerca i d’altres universitats catalanes o espanyoles, com investigadors de l’àmbit internacional, per bé que el lideratge pertany sempre a Espais Crítics.
Tots els temes abordats contenen una forta reflexió sobre la naturalesa de l’espai, del territori o les ciutats, i impliquen també l’elaboració de propostes decisives per a la seva comprensió, anàlisi i transformació.
El fruit del treball realitzat no només es concreta en forma de llibre, sino que dóna peu a la seva incorporació tant al debat públic-ciutadà com al científic (en forma de seminaris, congressos, o projectes de recerca) així com a la seva ulterior aplicació en projectes de recerca de caire més empíric.

2. Espais Crítics organitza periòdicament seminaris de recerca i congressos en els que es debaten i s’exemplifiquen els conceptes que es treballen (a l’apartat D es recull la llista d’activitats públiques que el grup ha organitzat des del 2014).
En el període 2017-2019 és previst de continuar amb una programació regular semblant. En aquest moment, s’està en fase de disseny dels seminaris del proper curs relacionats amb els projectes de recerca en marxa:  sobre prostitució i dret a la ciutat; sobre espai, territori i fronteres; sobre les metodologies participatives d’investigació geogràfica; la presentació dels resultats del treball dels diversos casos empírics de la investigació, etc.

3. A nivell de projectes de recerca, es preveu continuar amb les línies de treball tant dels projectes tot just acabats (sobre fronteres, sobre marges urbans) com amb els projectes de recerca en curs (sobre joves i democràcia, sobre espais urbans extrems, sobre la ciutat informal, anàlisi de casos) i, alhora, anar preparant noves formes d’aprofundiment tant conceptual i teòric com d’incorporació de nous casos d’estudi que eixamplin la perspectiva comparativa sobre els temes tractats.

Objectius
  • consolidar les recerques actuals sobre marges urbans, habitatge informal, ciutat marginal i espais urbans extrems, i convertir-les en el punt d’arrencada d’un nou projecte d’àmbit internacional que proposi un marc teòric d’anàlisi sobre la desigualtat socio-espacial;
  • continuar amb la publicació de més volums d’“Espacios críticos” que abordin nous conceptes rellevants per a l’anàlisi espacial crítica i alhora explorar les possibilitats de la seva traducció a d’altres idiomes;
  • continuar amb l’organització regular de seminaris científics, tan especialitzats com oberts al públic general;
  • organitzar tres seminaris internacionals de gran nivell (sobre el pensament de David Harvey, sobre geografia política, sobre la geografia de Yi-Fu Tuan).
  • mantenir el nivell d’assistència a congressos internacionals per part dels membres del grup per donar a conèixer el treball realitzat i ampliar i/o consolidar les xarxes internacionals;
  • mantenir i intensificar si és possible les estades a universitats d’àmbit internacional;
  • obrir un canal de vídeo “espais crítics” de difusió del pensament espacial crític que permeti donar a conèixer el treball del periode 2014-2017 en el que s’han vingut realitzant enregistraments (video i àudio) a personalitats rellevants del panorama internacional, i que ara es troben en fase d’edició;
  • renovar i ampliar la pàgina web del grup (actualment, ja en fase final del nou disseny) per tal de difondre les activitats, recerques i publicacions del grup;
  • millorar la quantitat i qualitat de les publicacions científiques tant d’àmbit nacional com internacional, presentant els fruits del treball realitzat en el periode 2014-2017 i, alhora, amb els primers resultats del treball de la nova etapa.